Statut


ROZDZIAŁ – I


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1) Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PILICA zwana dalej OSP.

2) OSP może używać nazwy skróconej: OSP Pilica.

3) OSP jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w sprzęt specjalistyczny, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

§ 2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego Statutu.

§ 3

Siedzibą OSP jest miasto Pilica.

§ 4

1) OSP jest jednostką ochrony przeciwpożarowej włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

2) Terenem własnego działania jest teren działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

§ 5

OSP posiada osobowość prawną.

§ 6

OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

OSP może używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 8

1) Ochotnicza Straż Pożarna posiada dwa sztandary: jeden z 1906 roku, drugi z 1977 roku.

2) Sztandary OSP są symbolem zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra ochrony przeciwpożarowej, społeczności lokalnej oraz jej obywateli.

3) Sztandar OSP Pilica z 1906 roku składa się z płata, głowicy i drzewca.

4) Płatem sztandaru jest tkanina o wymiarach 130x127 cm koloru burgund, obszyta z trzech stron frędzlą długości 8 cm, dół płata po prawej i lewej stronie zakończony jest dwoma pomponami wielkości 13 cm.

5) Na głównej stronie w środku płata znajduje się barwne malowidło symbolizujące postać św. Floriana o wymiarach 53x65 cm. Górna część płata obszyta jest złotą taśmą o szerokości 2 cm. Nad malowidłem umieszczony jest na linii podkowy napis: „BOŻE BŁOGOSŁAW ŚW. FLORIANIE WSPOMAGAJ”, natomiast pod malowidłem znajdują się daty: 1902 – 1906 – 1977, które symbolizują rok założenia OSP, rok zakupu sztandaru OSP oraz rok Jubileuszu 75-lecia OSP. Litery o wysokości 7 cm wykonane są w kolorze złotym.

6) Na stronie odwrotnej płata umieszczone są symbole straży pożarnej: hełm strażacki koloru złotego, przez który skrzyżowana jest drabina strażacka koloru srebrnego z bosakiem strażackim w kolorach, grot bosaka srebrny, trzon bosaka złoty, natomiast u dołu między drabiną, a bosakiem jest toporek strażacki o srebrny ostrzu i złotym trzonku, na trzonku toporka zawieszona jest trąbka alarmowa w kolorze złotym. Pod symbolami znajduje się barwny motyw kwiatowy. W górnej części płata umieszczony jest na linii podkowy napis: „OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA”, natomiast w dolnej części: „W PILICY”. Litery o wysokości 7 cm wykonane są w kolorze złotym.

7) Głowica sztandaru jest przymocowana do górnej części drzewca. Głowica ma wygląd płomienia o wielkości 30 cm. Środek głowicy stanowi hełm strażacki z dwoma skrzyżowanymi toporkami strażackimi, otoczone wianuszkiem laurowym. Cała głowica wykonana jest z mosiądzu.

8) Drzewce sztandaru, o długości 277 cm jest wykonane z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone metalowym złączem.

9) Drzewce w górnej części ma pierścienie metalowe, które odpowiadają takim samym na nieobszytym brzegu płata, które spina się za pomocą zatyczki w postaci pręta metalowego.

10) Sztandar OSP Pilica z roku 1906 udekorowany jest Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.


1. Sztandar OSP z roku 1977 składa się z płata, głowicy i drzewca.

2. Płatem sztandaru jest tkanina o wymiarach 100x90 cm, koloru bordowego, obszyta z jednej strony złotą taśmą szerokości 2 cm oraz z trzech stron złotą frędzlą długości 7 cm.

3. Po stronie głównej płata pośrodku jest umieszczone godło państwowe przedstawiające wizerunek orła białego. Wysokość godła wynosi 50 cm. W dolnej części głównej strony płata pod godłem umieszczony jest na linii łuku napis: „W SŁUŻBIE OJCZYZNY”. Litery o wysokości 7 cm wykonane są w kolorze złotym.

4. Na stronie odwrotnej w środku płata znajdują się symbole straży pożarnej: hełm strażacki z pióropuszem oraz skrzyżowana drabina strażacka z toporem strażackim. Pod symbolami umieszczony jest napis: „OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA”, natomiast w dolnej części w linii prostej: „1902 W PILICY 1977”. Litery o wysokości 7 cm wykonane są w kolorze złotym.

5. Głowica sztandaru przymocowana jest do górnej części drzewca nasadą. Głowicę stanowi okrągła tarcza zwieńczona płomieniami. W środku tarczy na czerwonym tle jest hełm strażacki. Tarcza okolona jest gałązkami laurowymi. Cała głowica o wysokości 30 cm wykonana jest z patynowanego mosiądzu.

6. Drzewce sztandaru długości 240 cm, jest wykonane z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone metalowym złączem.

7. Drzewce w górnej części ma pierścienie metalowe, które odpowiadają takim samym pierścieniom umocowanym na brzegu płata obszytego złotą taśmą, które spina się za pomocą zatyczki w postaci pręta metalowego.

§ 9

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników lub przedsiębiorców.
ROZDZIAŁ – II


CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA


§ 10

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

1) Uczestniczenie w akcjach ratowniczych mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

2) Zorganizowanie i utrzymanie (wraz z niezbędnym wyposażeniem bojowym) jednostki operacyjno-technicznej przeznaczonej do realizacji zadań, o których mowa w pkt.1.

3) Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z organami administracji publicznej, jednostkami ochrony przeciwpożarowej oraz innymi osobami prawnymi, tak krajowymi jak i zagranicznymi.

4) Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych, a także ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

5) Propagowanie problematyki ochrony przeciwpożarowej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

6) Tworzenie kobiecych, młodzieżowych i harcerskich drużyn pożarniczych.

7) Organizowanie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej i uczestniczenie w zawodach sportowo-pożarniczych.

8) Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

9) Utrzymanie i prowadzenie obiektów strażackich, elementów infrastruktury, środków transportowych i innego mienia w celu zaspokojenia potrzeb członków OSP oraz ogółu mieszkańców Pilicy.

10) Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi istniejącymi na terenie Gminy Pilica w celu realizacji przedsięwzięć zmierzających do:

a) Zintegrowania społeczności lokalnej,

b) Kultywowania tradycji regionalnych,

c) Kultywowania tradycji historycznych.

11)Reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich oraz uczestniczenie w pracach tych organów.

12)Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, innych przepisów oraz Statutu.

§ 11

Zadania i cele, określone w § 10, Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:

1) Zorganizowanie spośród swoich członków jednostki operacyjno-technicznej oraz kobiecych, młodzieżowych i harcerskich drużyn pożarniczych.

2) Zorganizowanie i utrzymanie systemu alarmowania o zagrożeniach.

3) Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji publicznej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

4) Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, MDP oraz KDP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkoleń funkcyjnych OSP.

5) Organizowanie i uczestniczenie w zawodach sportowo – pożarniczych.

6) Współorganizowanie turniejów poświęconych ochronie przeciwpożarowej.

7) Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno – wychowawczej i kulturalno – oświatowej.

8) Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną, sport i turystykę.

9) Organizowanie imprez rozrywkowych dla społeczności lokalnej i członków OSP.

10)Uczestniczenie w obchodach świąt państwowych, kościelnych i innych imprezach o charakterze lokalnym.

11)Prowadzenie kampanii wyborczej członków OSP.

12)Udostępnienie pomieszczeń Strażnicy dla celów kulturalno-oświatowych i rozrywkowych.

13)Udostępnienie innych obiektów i urządzeń dla realizacji celów statutowych.

14)Prowadzenie innych form działalności, mających na celu wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej innych ustaw i Statutu.
ROZDZIAŁ – III


CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 12

Członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej mogą być:

1) Osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.

2) Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych bez konieczności uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych.

3) Małoletni w wieku od 12 do 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych.

4) Osoby prawne.

§ 13

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 14

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej dzielą się na:

1) Członków czynnych.

2) Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, zwanych dalej MDP.

3) Członków wspierających.

4) Członków honorowych.

§ 15

Członkiem czynnym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:

1) Aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień Statutu.

2) Opłaca składkę członkowską.

3) Złożyła przyrzeczenie o następującej treści:

„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

§ 16

1) Członkiem MDP może być osoba małoletnia, która:

a) Ukończyła 12 lat i nie przekroczyła 18 lat,

b) Uzyskała zgodę przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych na wstąpienie do OSP, o ile jest w wieku poniżej 16 lat.

c) Złożyła ślubowanie.

2) Członkowie MDP w wieku od 16 do 18 lat korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu OSP większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3) Członkowie MDP w wieku od 16 do 18 lat mogą być wybierani do komisji ds. młodzieży działających w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Członkowie MDP w wieku poniżej 16 lat nie posiadają prawa do udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach OSP oraz nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz OSP i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

5) Członkowie MDP mogą wybierać i być wybierani do władz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, jako jednostki organizacyjnej OSP.

6) Członkowie MDP mają prawo do używania munduru strażackiego i ubiegania się o nadanie odznak korporacyjnych.

7) Członkowie MDP nie opłacają składek członkowskich.

8) Członkowie MDP nie biorą udziału w akcjach ratowniczych.

9) Zasady organizacji MDP określa Regulamin Organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 17

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo lub w innej formie jej działalność. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel – ma prawo:

a) Uczestniczyć w Walnym Zebraniu OSP i być wybierana do władz OSP,

b) Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP na preferencyjnych zasadach ustalonych indywidualnie przez Zarząd OSP, stosownie do wysokości wsparcia udzielonego OSP.

§ 18

1) Członkiem honorowym może zostać członek czynny lub wspierający OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej.

2) Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu OSP lub co najmniej połowy łącznej liczby członków czynnych, honorowych i wspierających.

3) Godność członka honorowego nadawana jest dożywotnio.

4) Członek OSP traci godność członka honorowego w przypadku:

a) Dobrowolnego wystąpienia z OSP,

b) Wykluczenia przez Walne Zebranie z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami Statutu lub popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę, jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP,

c) Pozbawienia przez Walne Zebranie OSP tej godności w przypadku rażącego naruszenia obowiązków członkowskich.

5) Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 19

1) Członkom OSP, którzy piastowali przez, co najmniej trzy pełne kadencje funkcję Prezesa Zarządu OSP, Naczelnika Straży, Sekretarza OSP, Skarbnika OSP lub Gospodarza OSP, może zostać nadana przez Walne Zebranie OSP, za wybitne zasługi dla stowarzyszenia położone w toku pełnienia tych funkcji, godność odpowiednio Honorowego Prezesa Zarządu OSP, Honorowego Naczelnika Straży, Honorowego Sekretarza OSP, Honorowego Skarbnika OSP lub Honorowego Gospodarza OSP.

2) Godność tą nadaje się na wniosek Zarządu OSP lub co najmniej połowy łącznej liczby członków czynnych i honorowych.

3) Godność Honorowego Prezesa Zarządu OSP, Honorowego Naczelnika Straży, Honorowego Sekretarza OSP, Honorowego Skarbnika OSP lub Honorowego Gospodarza OSP nadawana jest dożywotnio i może być utracona tylko w przypadku ustania członkostwa OSP.

4) Honorowy Prezes Zarządu OSP, Honorowy Naczelnik Straży, Honorowy Sekretarz OSP, Honorowy Skarbnik OSP lub Honorowy Gospodarz OSP ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu OSP z głosem doradczym.

§ 20

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

1) Wybierać i być wybierani do władz OSP.

2) Uczestniczenia w Walnym Zebraniu z prawem głosowania.

3) Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP.

4) Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP, na zasadach określonych przez Zarząd OSP.

5) Używania munduru strażackiego i ubiegania się o nadanie odznak korporacyjnych.

§ 21

Do obowiązków członka czynnego należy:

1) Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP.

2) Przestrzegać postanowień Statutu, jak też regulaminów i uchwał władz OSP.

3) Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.

4) Dbać o mienie OSP.

5) Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 22

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno – techniczną.

§ 23

Członkostwo w OSP ustaje na skutek:

1) Dobrowolnego wystąpienia z OSP.

2) Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego Statutu lub popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę, jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.

3) Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres, co najmniej 12 miesięcy.

4) Likwidacji OSP.

5) Śmierci członka OSP.

6) Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 24

1) Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP.

2) Od uchwały Zarządu OSP w sprawie wykluczenia lub skreślenia z listy członków, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania OSP w terminie 14 dni od powiadomienia o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków za pośrednictwem Zarządu OSP. Po upływie tego terminu bez wniesienia odwołania członkostwo w OSP ustaje.

3) Do czasu rozpatrzenia odwołania, członek OSP jest zawieszony w swoich prawach i obowiązkach, w szczególności nie korzysta z praw i nie wykonuje obowiązków określonych w § 20 i § 21 Statutu.

4) Uchwała Walnego Zebrania OSP w sprawach z zakresu wykluczenia lub skreślenia z listy członków jest ostateczna.

§ 25

Osoba skreślona z listy członków OSP zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie, będące w dyspozycji OSP.
ROZDZIAŁ – IV


WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP


§ 26

Władzami Ochotniczej Straży Pożarnej są:

1) Walne Zebranie.

2) Zarząd.

3) Komisja Rewizyjna.
ROZDZIAŁ – V


WALNE ZEBRANIE


§ 27

1) Walne Zebranie jest najwyższą władzą OSP.

2) Walne Zebranie wybiera spośród uprawnionych członków OSP od 5 do 9 członków Zarządu i 3 członków Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać na te funkcje innych członków OSP.

3) W składzie Walnego Zebrania większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania OSP należy:

1) Podejmowanie uchwał o zmianach Statutu i rozwiązaniu OSP.

2) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP z ich działalności.

3) Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP.

4) Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji, co do jej zmiany.

5) Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego Zarządu OSP na wniosek Komisji Rewizyjnej OSP.

6) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.

7) Podejmowanie uchwały o wystąpieniu ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

8) Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz o ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych.

9) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.

10)Wybieranie i delegowanie członków OSP w skład władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 29

1) Przebieg Walnego Zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

2) Walnym Zebraniem kieruje wybierany Przewodniczący Walnego Zebrania.

3) Walne Zebranie wybiera 3 osobową Komisję Uchwał i Wniosków, zadaniem, której jest opracowywanie tekstów przyjętych uchwał i zatwierdzonych do realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu.

§ 30

Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest raz na 5 la, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 31

Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 32

Nadzwyczajne Walne Zebranie OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:

1) Z własnej inicjatywy.

2) Na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP.

3) Na żądanie, co najmniej połowy członków OSP.

4) Na żądanie statutowych władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 33

Nadzwyczajne Walne Zebranie OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 34

1) Do ważności uchwał Walnego Zebrania OSP konieczna jest obecność, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych OSP.

2) Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

3) W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

4) Uchwały w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany Statutu OSP i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 35

1) W razie nie odbycia się Walnego Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd zobowiązany jest przed upływem 14 dni zwołać Walne Zebranie według tego samego porządku obrad.

2) Walne Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w Statucie.

§ 36

1) Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

2) Do przeprowadzenia głosowania Walne Zebranie wybiera 3 osobową komisję skrutacyjną.

3) Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz OSP i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Jeżeli członek komisji skrutacyjnej został zgłoszony, jako kandydat do władz OSP lub Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i wyraził zgodę na kandydowanie, przestaje pełnić swoją funkcję, a Walne Zebranie dokonuje ponownego wyboru na zwolnione miejsce.

5) Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

a) Stwierdzanie w oparciu o listę obecności, że na Walnym Zebraniu jest, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania,

b) Przygotowywanie kart do głosowania,

c) Sporządzanie protokołu z głosowania,

d) Rejestrowanie kandydatów na listach wyborczych,

e) Wydawanie kart do głosowania,

f) Zebranie głosów,

g) Ustalenie i podanie do wiadomości wyników głosowania.

h) Zabezpieczenie kart do głosowania.
ROZDZIAŁ – VI


ZARZĄD OSP


§ 37

1) Zarząd wybiera spośród swojego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik Straży sprawuje funkcję wiceprezesa.

2) Zarząd może uzupełnić swój skład poprzez wybór nowych członków na miejsce ustępujących albo poprzez zwiększenie liczby członków w ilości nie przekraczającej 1/3 ustalonego przez Walne Zebranie składu, z zachowaniem przepisu § 27 ust.2. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym Walnym Zebraniu.

3) Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu OSP może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

§ 38

Do zadań Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej należy:

1) Reprezentowanie interesów OSP.

2) Realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania OSP.

3) Zwoływanie Walnego Zebrania OSP.

4) Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie Statutu.

5) Składnie wniosków rejestrowych w organach administracji publicznej i sądach powszechnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6) Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnienie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jego działalnością.

7) Opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań (łącznie ze sprawozdaniem finansowym w rozumieniu przepisów odrębnych) z ich wykonania Walnemu Zebraniu.

8) Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.

9) Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.

10)Pisemne informowanie członków OSP o zaległościach i sankcjach związanych z nie uregulowaniem składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok.

11)Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.

12)Ustanawianie odznak organizacyjnych.

13)Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych, zespołów kulturalno – oświatowych i sportowych.

14)Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.

15)Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.

16)Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień Statutu, a nie przypisywanych kompetencjom Walnego Zebrania lub Komisji Rewizyjnej.

§ 39

Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu.

§ 40

Posiedzenia Zarządu OSP odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i zwoływane są przez Prezesa Zarządu. Na posiedzenia Zarządu należy zapraszać członków Komisji Rewizyjnej OSP.

§ 41

1) Do ważności uchwał Zarządu OSP wymagana jest obecność, co najmniej 1/2 liczby jego członków.

2) Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

3) W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.


§ 42


Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP – Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu i Skarbnik.

§ 43

1) Naczelnik Straży kieruje jednostką operacyjno - techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

2) Do Naczelnika Straży należy:

a) Wnioskowanie do Zarządu o wyznaczenie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno – technicznych,

b) Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,

c) Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,

d) Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,

e) Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo – gaśniczych,

f) Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,

g) Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 44

Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP – Naczelnik Straży może stosować następujące wyróżnienia:

1) Pochwałę ustną.

2) Pochwałę w rozkazie Naczelnika Straży.

3) Wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody.

4) Sporządzanie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 45

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP – Naczelnik Straży może stosować następujące środki dyscyplinujące:

1) Upomnienie ustne.

2) Nagana w rozkazie Naczelnika Straży.

3) Wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.
ROZDZIAŁ – VII


KOMISJA REWIZYJNA OSP


§ 46

1) Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP,

2) Do zadań Komisji Rewizyjnej OSP należy:

a) Przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.

b) Składanie na Walnym Zebraniu OSP sprawozdania z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną działalności OSP.

c) Przedstawianie Zarządowi OSP uwag i wniosków dotyczących jego działalności.

d) Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi OSP.

e) Wykonywanie innych czynności, o ile przepisy odrębne tak stanowią.

§ 47

Komisja Rewizyjna OSP wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

§ 48

1) Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej OSP wymagana jest obecność, co najmniej 1/2 liczby jej członków.

2) Uchwały Komisji Rewizyjnej OSP podejmowane są zwykłą większością głosów.

3) W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad Komisji Rewizyjnej OSP.

§ 49

1) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu OSP z głosem doradczym.

2) Prezes Zarządu informuje członków Komisji Rewizyjnej o terminach posiedzeń Zarządu OSP z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 50

Komisja Rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 części ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym Walnym Zebraniu.
ROZDZIAŁ – VIII


MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP


§ 51

Majątek i fundusze Ochotniczej Straży Pożarnej powstają z:

1) Składek członkowskich.

2) Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.

3) Dochodów z majątku i imprez.

4) Ofiarności publicznej.

5) Wpływów z działalności gospodarczej.

§ 52

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.ROZDZIAŁ – IXZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP


§ 53

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę Statutu może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 54

Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 55

W razie rozwiązania OSP Walne Zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie trzech osób.

§ 56

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP, przechodzi na własność Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu gminnego.Popularne posty